2015, 1 (2)


İçindekiler ve İç Kapak

Editörden
Sosyal Sorumluluk Kampanyalarına Yönelik Tüketici Algısının Müşteri Bağlılığına Etkisi
Yard. Doç. Dr. Cemalettin Demireli & Arş. Gör. Fatma Demirağ

Pazarlama Araştırmalarında Anket Yöntemi İle Veri Toplamadaki Potansiyel Problemlere İlişkin Bir Araştırma: Birden Çok İfade İçeren Ölçek Maddeleri
Öğr. Gör. Tamer Baran, Öğr. Gör. Oğuzhan Aydın, Öğr. Gör. Abdulkadir Akçay & Doç. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu

Tüketici Satın Alma Davranışı Kapsamında Hedonik (Hazcı) Tüketimin Plansız Alışveriş Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Murat Öz & Örg. Gör. Seval Mucuk

Marka Topluluğundan Beklenen Faydalar Ve Markaya Adanmışlık İlişkisi: Gnctrkcll Marka Topluluğu Üyeleri Üzerinde Bir Araştırma
Arş. Gör. Melda Aslan & Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk