2017, 3 (1)


İçindekiler ve İç Kapak

Editörden
ROLE OF BALANCE THEORY ON CELEBRITY ENDORSEMENT: EFFECT OF PRE-EXISTING ATTITUDES
Arş. Gör. Enis Yakut

Algılanan Risk ve Tüketici Etnosentrizm Eğiliminin Yerli Marka Cep Telefonlarına Yönelik Tutum Üzerinde Etkisi
Arş. Grv. Dr. Mustafa Bilgehan Kutlu & Prof. Dr. Celal Hakan Kağnıcıoğlu

Prospectives on Attitudes, Thinking Styles and Fears Towards Blood Donation: A Research on Turkish Sample
Doç. Dr. Mehpare Tokay Argan & Prof. Dr. Metin Argan

Sebepli Eylem Teorisi Bağlamında, Kişilik Özelliklerinin İnternet Üzerinden Satın Alma Davranışı Üzerindeki Rolü
Prof. Dr. Ömer Torlak & Yrd. Doç. Dr. Behçet Yalın Özkara